Narva Paju Kooli põhidokumendid

Narva Paju kooli õppe- ja ainekavad:


NARVA PAJU KOOLI ÕPPEKAVA


Põhikooli riiklik õppekava:
Ainevaldkond keel ja kirjandus: vene keel ja kirjandus, eesti keel teise keelena (lisa 1)
Ainekava vene keel ja kirjandus (lisa 2)
Ainekava vene keel ja kirjandus kuulmispuudega õpilastele (lisa 3)
Ainekava vene keel ja kirjandus kõnepuudega õpilastele (lisa 4)
Ainekava vene keel ja kirjandus liikumispuudega õpilastele (lisa 5)
Ainekava eesti keel teise keelena (lisa 6)
Ainekava eesti keel teise keelena kuulmispuudega õpilastele (lisa 7)
Ainekava eesti keel teise keelena kõnepuudega õpilastele (lisa 8)
Ainekava eesti keel teise keelena liikumispuudega õpilastele (lisa 9)


Ainevaldkond võõrkeeled: A-võõrkeel (lisa 10)
Ainekava inglise keel (Lisa 11)
Ainekava inglise keel kuulmispuudega õpilastele (Lisa 12)
Ainekava inglise keel kõnepuudega õpilastele (Lisa 13)
Ainekava inglise keel liikumispuudega õpilastele (Lisa 14)


Ainevaldkond matemaatika: matemaatika (lisa 15)
Ainekava matemaatika (lisa 16)
Ainekava matemaatika kuulmispuudega õpilastele (lisa 17)
Ainekava matemaatika kõnepuudega õpilastele (lisa 18)
Ainekava matemaatika liikumispuudega õpilastele (lisa 19)


Ainevaldkond loodusained: loodusõpetus, bioloogia, geograafia, füüsika, keemia (lisa 20)
Ainekava loodusained (lisa 21)
Ainekava loodusained kuulmispuudega õpilastele (lisa 22)
Ainekava loodusained kõnepuudega õpilastele (lisa 23)
Ainekava loodusained liikumispuudega õpilastele (lisa 24)


Ainevaldkond sotsiaalained (lisa 25)
Ainekava inimeseõpetus, ajalugu, ühiskonnaõpetus (lisa 26)
Ainekava inimeseõpetus, ajalugu, ühiskonnaõpetus kuulmispuudega õpilastele (lisa 27)
Ainekava inimeseõpetus, ajalugu, ühiskonnaõpetus kõnepuudega õpilastele (lisa 28)
Ainekava inimeseõpetus, ajalugu, ühiskonnaõpetus liikumispuudega õpilastele (lisa 29)


Ainevaldkond tehnoloogia (lisa 30)
Ainekava tehnoloogiaõpetus kõne- ja liikumispuudega õpilastele (lisa 31))
Ainekava tehnoloogiaõpetus kuulmispuudega õpilastele (lisa 32)


Ainevaldkond kehaline kasvatus (lisa 33)
Ainekava kehaline kasvatus I kooliaste (lisa 34)
Ainekava kehaline kasvatus II kooliaste (lisa 35)
Ainekava kehaline kasvatus III kooliaste (lisa 36)
Ainekava kehaline kasvatus kuulmispuudega õpilastele (lisa 37)
Ainekava kehaline kasvatus kõnepuudega õpilastele (lisa 38)
Ainekava kehaline kasvatus liikumispuudega õpilastele I kooliaste (lisa 39)
Ainekava kehaline kasvatus liikumispuudega õpilastele II kooliaste (lisa 40)
Ainekava kehaline kasvatus liikumispuudega õpilastele III kooliaste (lisa 41)


Ainevaldkond kunst (lisa 42)
Ainekava kunst ja muusika tavaõppe, liikumis-, kuulmis- ja kõnepuudega õpilastele (lisa 43)


Lihtsustatud õpe:
Ainekava vene keel, A-võõrkeel ja eesti keel teise keelena (lisa 44)
Ainekava matemaatika (lisa 45)
Ainekava loodusõpetus (lisa 46)
Ainekava ajalugu ja inimeseõpetus (lisa 47)
Ainekava tööõpetus (lisa 48)
Ainekava kehaline kasvatus (lisa 49)
Ainekava kunstiained (lisa 50)


Toimetulekuõpe:
Ainekava elu- ja toimetulekuõpe (lisa 51)
Ainekava eesti/vene keel (lisa 52)
Ainekava kunst ja käeline tegevus, tööõpe (lisa 53)
Ainekava matemaatika (lisa 54)
Ainekava kehaline kasvatus ja rütmika (lisa 55)
Ainekava muusikaõpetus (lisa 56)


Hooldusõpe:
Ainekava kognitiivsed oskused (lisa 57)
Ainekava kommunikatiivsed ja motoorsed oskused (lisa 58)
Ainekava sotsiaalsed ja igapäevaoskused (lisa 59)


Kooli õppekavas on esitatud järgmised valikõppeainete ainekavad:
Ainekava arvutiõpetus (lisa 60)
Ainekava karjääriõpetus (lisa 61)
Ainekava eesti kõnekeel II ja III kooliaste (lisa 62)
Robootika (lisa 63)
Viipekeel/kõne arendamine (lisa 64)
Hääldusviisi tund (lisa 65)
Эстонский