Dokumendid

HARIDUSE KORRALDAMINE

  • Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/13332410?leiaKehtiv
  • Põhikooli riiklik õppekava https://www.riigiteataja.ee/akt/114012011001
  • Tervisekaitsenõuded koolidele https://www.riigiteataja.ee/akt/128082013010?leiaKehtiv
  • Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele https://www.riigiteataja.ee/akt/13351102?leiaKehtiv
  • Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis https://www.riigiteataja.ee/akt/13360799?leiaKehtiv
  • Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord https://www.riigiteataja.ee/akt/403052013003
  • Eesti keel